Download algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mobi-Fix
Algemene Reparatie voorwaarden, toepasselijk in gevallen waarin Mobi-Fix als reparateur van smartphones optreedt.

Artikel 1. Gegevens Mobi-Fix
Mobi-Fix is gevestigd te Dorpsstraat 13, 8071BW in Nunspeet.
ING: NL18INGB0009290453
KVK: 56319800
BTW: NL240195656B01
 
Artikel 2. Melden Reparatie
Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die in de winkel, per mail of telefonisch worden vermeld.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op onze website, per mail doorgegeven wordt. Deze prijs is opgebouwd uit onderdelen, montage en 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
Artikel 4. Betalingen
Mobi-Fix accepteert pin en contant betalingen in de winkel na het afronden van de reparatie.
 
Artikel 5. Onderzoekskosten
5.1 Als bij het onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming zoals vermeld staat op onze website, wordt er contact opgenomen met de consument. De consument moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Mobi-Fix hanteert geen onderzoekskosten. Mocht de consument het toestel niet willen laten repareren door de hogere kosten dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
5.2 Indien consument om wat voor reden dan ook, besluit de reparatie voortijdig af te breken, en Mobi-Fix is inmiddels gestart met de reparatie, zal Mobi-Fix hiervoor 30 euro onderzoekskosten in rekening brengen.

Artikel 6. Garantie
Mobi-Fix geeft 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel. De garantie gaat in op het moment van afgifte van het gerepareerd toestel. Deze garantie geld niet voor stoot-, val-, vocht of waterschade wat na de reparatie is aangebracht.
Reparatie uitgevoerd op toestellen met vocht of waterschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij anders besproken.

 
Artikel 7. Fabrieksgarantie
De reparaties die Mobi-Fix uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van Apple, Samsung, Sony etc. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij onze garantie aan zoals vermeld in artikel 6.
 
Artikel 8. Langere reparatieduur
Ondanks dat wij streven om alle reparaties binnen de afgesproken tijd af te krijgen, komt het incidenteel voor dat dit ons niet lukt.
Wij vragen u in zulke gevallen om geduld en begrip en doen ons uiterst best om uw toestel zo spoedig mogelijk te repareren.
 
Artikel 9. Afspraak annuleren/verplaatsen
9.1 Indien de klant op de afgesproken dag en/of het afgesproken tijdstip alsnog is verhinderd, bestaat de mogelijkheid tot kosteloos annuleren en/of verplaatsen van de afspraak. Dit verzoek dient altijd minimaal 24 uur voor de afgesproken tijdstip per e-mail via
info@mobi-fix.nl doorgegeven te worden.
9.2 In geval van annulering of verplaatsing na 24 uur waarop de afspraak staat gepland, brengt Mobi-Fix de klant €15 inclusief BTW in rekening.
 
Artikel 11. Schaderapport
Hebt u een inboedel-, reis-, of WA verzekering dan worden de reparatiekosten vaak vergoed. U ontvangt van ons indien door de verzekering gewenst vooraf een gespecificeerde schaderapport. De kosten voor het aanmaken van een schaderapport bedraagt €15. Dit bedrag wordt van uw repratiekosten afgetrokken waardoor de repratie volledig kosteloos blijft. Na de reparatie ontvangt u een officiële factuur welke u kunt indienen bij uw verzekeraar.

Artikel 12. Water of vochtschade
12.1 Water of vochtschade is een gecompliceerd reparatie en kan meestal niet op locatie gerepareerd worden.
De consument dient dit aan te geven bij het aanmelden van de reparatie.
12.2 Op reparaties met waterschade kunnen wij helaas geen garantie geven op de uiteindelijke werking van het toestel.
Tevens kan het voorkomen dat na alleen het onderzoek bij waterschade functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Mobi-Fix kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Artikel 13. Behoud van gegevens
In tegenstelling tot het beleid dat de meeste reparatiecentra hanteren, garanderen wij dat uw gegevens niet zullen lijden onder de reparatie(software herstel uitgezonderd). Mocht dit anders zijn dan zal Mobi-Fix dit altijd eerst bespreken met u.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Mobi-Fix is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van inleveren tot aan het moment van teruggave.
14.2 Mobi-Fix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mobi-Fix is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Mobi-Fix is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de consument tegen het advies van Mobi-Fix in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Mobi-Fix zijn toe te rekenen. Als overmacht zullen onder meer gelden: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Mobi-Fix door haar toeleveranciers, extreme weers- of verkeersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte van meer dan 50% van het personeel van Mobi-Fix.
15.2 Indien Mobi-Fix door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
15.3 Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
15.4 Voor zover Mobi-Fix ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Mobi-Fix gerechtigd om dat deel van de door haar geleverde diensten in rekening te brengen.
15.5 Mobi-Fix is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data opgetreden in geval van overmacht
De consument is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up, voorafgaand aan de reparatie.
15.6 In geval van overmacht heeft de consument geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 16. Communiceren van reparatie
Bij het repareren zijn de klachten en defecten die zijn gecommuniceerd door de consument, bepalend voor de omvang van de herstelplicht.
Mobi-Fix is niet verplicht om onderzoek te doen naar verdere klachten dan de door consument opgegeven klachten.